coronaregler

Retningslinjer ift. corona

Forebyggende tiltag for at forhindre smitte med coronavirus i Agro Food Park

English below

For fortsat at forhindre at coronavirus-smitten spreder sig når samfundet – og Agro Food Park – genåbner, kommer der her en oversigt over de tiltag vi indfører i Agro Food Park samt retningslinjer, som vi beder jer følge. Nogle af dem vil være midlertidige og andre er nok kommet for at blive i en længere periode.

Sygdom:
Vi opfordrer alle med sygdomssymptomer eller som føler sig småsyge, hoster eller er forkølede til at blive hjemme. Husk Dronning Margrethes anbefaling: ”Hvis du er i tvivl, så lad være” – eller sagt med andre ord: Bliv hjemme! Lad være med at komme på arbejde i Agro Food Park hvis du er syg og kan smitte andre – også selvom du selv tænker at du er frisk nok til at arbejde. Den sidste tid har vist os at vi kan klare meget hjemmefra med de digitale værktøjer der er til rådighed, og vi opfordrer til at vi alle tager ansvar og fortsætter med at arbejde på denne måde når det er nødvendigt, og så vi ikke spreder smitten på ny.

Håndhygiejne:
Sørg for at fortsætte de nye vaner for gode håndhygiejne, som vi har lært i forbindelse med corona-pandemien. Vask dine hænder med vand og sæbe ofte. Vi har stillet håndsprit frem ved alle kaffeøer og i alle mødelokaler, som foreløbig bliver stående. Hvis en af dispenserne skulle løbe tør uden vi har set det, så giv os venligst besked på reception@agrofoodpark.dk.  

Anvisningerne til korrekt håndvask bliver også hængende på toiletterne indtil videre og vi opfordrer alle til at følge dem. Hvis du er i tvivl om hvor længe 20 sekunders håndvask egentlig er, kan vi oplyse at det er den tid det tager at synge ”Happy birthday” to gange eller det første vers af Shu-bi-duas ”Den røde tråd” – højt eller inde i hovedet.

Kantinen:
For også at begrænse hvor mange der er i kantinekøkkenet, åbner vi også langsomt op for kantinerne.

På den lidt længere bane, kommer vi også til at indføre nogle midlertidige eller permanente ændringer i kantinen sammen med vores leverandør, Food & Co. Vi opfordrer fortsat til at man internt i sin afdeling eller virksomhed deler sig mere op, så kantinerne ikke er overfyldt kl. 11.30, som det ofte var tilfældet før vi lukkede ned. Det er essentielt at alle holder afstand og spreder sig ude over hele kantinens åbningstid som til gengæld midlertidigt er udvidet til kl. 11.30-13.30 i nr. 15, så der ikke opstår kø eller for mange mennesker tæt sammen. Åbningstiden i nr. 13 er fortsat kl. 11.30-13.00. Det er som altid også tilladt at hente maden og spise den et andet sted – husk blot at komme retur med beskidt service til opvask samme dag.

Der er monteret afstandsklistermærker på gulvene og også indikeret retninger med pile på gulvet, som skal følges. Hvis der er mange i kø, så vend om og kom igen på et senere tidspunkt og husk at holde min. 2 m. afstand til andre! - Dette gælder også udendørs ved havebordene. Antallet af pladser i kantinerne er reduceret væsentligt og så vidt muligt i henhold til de gældende retningslinjer for afstand til andre. Hvis der er plads, er der mulighed for at du kan sætte dig, men vi opfordrer alle til at hente mad og spise det i eget område.

Buffeten vil i en periode være erstattet af en let frokostanretning. Den varme ret udportioneres af kantinepersonalet og der vil i stedet for den større salatbar som vi kender, i en periode kun være få blandede salater, som også er udportioneret på forhånd. Brødet vil i en periode være skiveskåret på forhånd. Smør, salt og peber vil være tilgængelig i små portionspakker. Det vil også være muligt at købe sandwich fra køleskabet. Vi tilpasser naturligvis løbende udvalget i kantinen så det svarer til myndighedernes og vores leverandørers anbefalinger.

Der tilbydes morgenmad til salg i kantinen i nr. 15. Det vil være portionsanrettet og nemt at tage med.

Husk at komme retur med beskidt service og bestik til opvask samme dag.
Husk at spritte hænder inden du betaler og inden du tager din mad!

Kaffemaskiner og opfyldning af vandflasker:
Kaffemaskinerne aftørres også fortsat dagligt. Husk at spritte dine hænder af inden du rører ved kaffemaskinen eller knapperne.
Det er uhygiejnisk at fylde brugte vandflasker fra kaffemaskinens koldtvandshane, da det er svært at undgå at flaskehalsen, som du drikker af, kommer i nærheden af eller i berøring med vandhanen. Det samme gør sig gældende fra tappehanerne i kantinen og vandhanerne på toiletterne. Vi opfordrer alle til at drikke vand af et krus eller at fylde vandflaske med vand fra et krus for at begrænse smitterisikoen.

Rengøring:
Vi har besluttet at intensivere rengøringen af fællesarealer og de kontorer hvor lejere er begyndt at møde ind igen, i stedet for at fortsætte med at gøre rent på alle kontorer, når en del fortsat står tomme. Dette gør vi for at begrænse de ekstra omkostninger som ekstra corona-rengøring utvivlsomt medfører.

Det betyder i praksis at du, når du kommer tilbage på arbejde og ønsker dit kontor rengjort, skal hente et skilt i nummer 13 eller 15. Placér skiltet yderst på skrivebordet så det kan ses tydeligt fra døren. Skriveborde med skilte vil i en begrænset periode blive aftørret hver dag. Det samme vil dørgrebet til det pågældende kontor. Det er også kun disse kontorer som i en periode rengøres grundigt en gang ugentligt (den sædvanlige gulvvask m.m.), fordi vi dermed ved at kontoret er i brug igen.

Toiletter soigneres en ekstra gang midt på dagen hver dag.

Alle trykflader på fællesarealer som vi er i berøring med (kaffemaskiner, skuffer, dørgreb, printerknapper, elevatorknapper, gelændere m.m.) rengøres desuden i en periode én gang dagligt.

Kantiner, mødelokaler, laboratorier, baderum, øvrige dele af fællesarealer m.m. rengøres efter samme frekvens som hidtil.

Hvis du ser et område som er blevet glemt, hvis der mangler håndsprit i en af de mange opstillede dispensere, eller har du andre spørgsmål eller opmærksomhedspunkter i forhold til hygiejne eller rengøring, beder vi dig om at kontakte os direkte: reception@agrofoodpark.dk.

OBS! BRUG IKKE SPRITBASEREDE PRODUKTER, HERUNDER SPRITSERVIETTER OG HÅNDSPRIT M.M. TIL MALEDE OVERFLADER, DA SPRIT FJERNER MAILINGEN! 
Brug kun spritprodukterne til de småting, du selv eller andre rører ved ofte - herunder dørgreb i stål - men sørg for at spritservietten ikke kommer i berøring med selve den malede dør. Nogle møbler kan heller ikke tåle sprit, så vær også opmærksom på dette. 

Mødeafvikling:
Vi forventer at de fleste af jer har aflyst alle ikke-kritiske møder og arrangementer. Man kan dog fortsat bestille mødeforplejning i Pronestor, men udvalget tilpasses omstændighederne, dvs. ingen buffeter, men udelukkende portionsanretninger. Kontakt kantinen i Agro Food Park direkte for spørgsmål til dette: 1443@foodandco.dk.

Mødelokalerne er indrettet så der kun er det antalt stole tilgængeligt som svarer til at man fortsat kan holde 2 meters afstand til andre.

Husk også på de mange gode digitale værktøjer til mødeafvikling og videndeling, som vi alle har stiftet bekendtskab med og er blevet fortrolige med de sidste uger – fortsæt med at bruge dem i videst muligt omfang, så det kun er de fysiske møder som er strengt nødvendige, som afvikles på traditionel vis. Vi er omgivet af skøn natur i Agro Food Park, især nu hvor foråret er godt på vej. Måske kan dit møde laves om til en gåtur i den friske luft?

Udover ovenstående retningslinjer og gode råd, opfordrer vi naturligvis til at man altid følger myndighedernes anbefalinger for at begrænse smitte.

For spørgsmål til ovenstående, kontakt reception@agrofoodpark.dk.

//

Precautionary measure to prevent the spreading of corona virus in Agro Food Park

To continuously prevent the spread of corona virus once Denmark – and Agro Food Park – gradually reopens, we hereby give you an overview of the measures we will be imposing in Agro Food Park as well as instructions that we ask you to adhere to.

Sickness: 
We encourage everyone with symptoms of sickness or who feels under the weather or who has a cold to stay at home. Do not come to work if you are sick or at risk of passing it on to others – even if you feel fresh enough to work. The latest period has taught us all, that most of out work can be conducted from home by using some of the digital tools available, and we encourage you to take responsibility and continue using these when necessary, so we do not spread the virus again.

Hand hygiene:   
Make sure to continue the good habits of hand hygiene that the corona virus pandemic has taught us. Wash your hands regularly using water and soap. We have put out hand disinfection gel by all the coffee machines, the receptions and the meeting rooms, and they will stay there at least for a while. If one of the dispensers should run out without us noticing, please let us know at reception@agrofoodpark.dk.

The directions for proper handwash will also stay on the walls of all the bathrooms and we encourage you to follow them. If in doubt as to how long 20 seconds is, we can inform that is approx. the amount of time it takes to sing “Happy Birthday” twice – whether out loud or inside your head is up to you.

Canteen:
To limit the number of people in the canteen kitchens, the canteens will slowly an gradually reopen.
We will also be implementing some temporary changes in the canteen together with our vendor, Food & Co. We still encourage you to divide yourselves into smaller groups internally in your company or department, so the canteens do not get too crowded when they open at 11.30, like it is often the case. We urge you to divide your visits to the canteen across the entire opening period, which will temporary be extended from 11.30-13.30 in no.15. Opening hours in no. 13 is as usual from 11.30-13.00.

As always, it is also possible to pick up food and eat it elsewhere. Please just remember to bring back plates and cutlery to the canteen on the same day. Completely in line with the recommendations from the Danish authorities, the food on the buffets will be portioned and the selection as we know it will be limited for a period of time. Remember to disinfect your hands before starting on the buffet. We will of course continuously follow the authorities’ recommendations in relation the canteen and corona virus.

Coffee machines and refill of water bottles: 
The coffee machines will still be cleaned on a daily basis. Remember to disinfect your hands before touching the coffee machine or the buttons. In is very unhygienic to fill your water bottle from the cold water tap on the coffee machine, as it is difficult to avoid the bottle from touching the tap or the machine. The same applies to the cold water tap in the canteens and the taps in the bathrooms. Please drink water from a cup or use a cup to refill your water bottle to limit the risk of infection.

Cleaning: 
We have decided to intensify the cleaning of common areas and the offices that are being used again, as opposed to cleaning offices that are still empty.
We do this to limit the extra costs of cleaning.  In practice, this means that you should pick up a cleaning sign from one of the receptions, if you want your office cleaned. Place the sign on the edge of your desk so its visible from the door. For a limited period of time, desks with signs and the door handle to these offices, will be cleaned every day. Only these offices will be cleaned thoroughly each week (including floors etc.), because we then know that these offices are being used again. 

Toilets are, for a limited period, cleaned twice a day.

All surfaces on common areas that we frequently touch (coffee machines, drawers, cupboards, door handles, buttons etc.) will be cleaned on a daily basis. 

Canteen, meeting rooms, labs, showers and the remaining parts of the common areas will be cleaned after the usual frequency.

If you see an area, which has been missed, or if one of the hand sanitizer dispensers have run out, please contact us: reception@agrofoodpark.dk

PLEASE NOTE! DO NOT USE ANY SANITATION PRODUCTS CONTAINING ALCOHOL ON ANY PAINTED SURFACES, AS THE ALCOHOL WILL REMOVE THE PAINT!
Only use the sanitation products on items that you or others regularly touch, including til steel door handles, but make sure the sanitation tissues or gel etc. do not touch the actual painted surfaces. Some furniture may also be damaged by the alcohol. 

Meetings: 
We still expect most physical meeting to be cancelled, but it is possible to order catering. The buffets are however cancelled. Please contact the kitchen if you have questions in relation to this: 1443@foodandco.dk.

The meeting rooms have been rearranged so it is possible to maintain a 2 meter distance to others as per recommendations from the authorities. 

We also encourage you to continue using the digital meeting tools that we have all learned to master the latest weeks. Remember that we are surrounded by lovely nature, especially now that spring is on its way. Maybe some of the meetings can be changed to walks in the fresh air?

Besides the above guidelines and good advice, we encourage you to alwayd foolow the directions published by the authorities.

For questions in relation to the above, please contact reception@agrofoodpark.dk.